Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (5)

 1. 1.
  Zeitschriftenartikel
  Hu, H.; Haas, S. A.; Chelly, J.; Van Esch, H.; Raynaud, M.; de Brouwer, A. P. M.; Weinert, S.; Froyen, G.; Frints, S. G. M.; Laumonnier, F. et al.; Zemojtel, T.; Love, M. I.; Richard, H.; Emde, A.-K.; Bienek, M.; Jensen, C.; Hambrock, M.; Fischer, U.; Langnick, C.; Feldkamp, M.; Wissink-Lindhout, W.; Lebrun, N.; Castelnau, L.; Rucci, J.; Montjean, R.; Dorseuil, O.; Billuart, P.; Stuhlmann, T.; Shaw, M.; Corbett, M. A.; Gardner, A.; Willis-Owen, S.; Tan, C.; Friend, K. L.; Belet, S.; van Roozendaal, K. E. P.; Jimenez-Pocquet, M.; Moizard, M.-P.; Ronce, N.; Sun, R.; O'Keeffe, S.; Chenna, R.; van Bömmel, A.; Göke, J.; Hackett, A.; Field, M.; Christie, L.; Boyle, J.; Haan, E.; Nelson, J.; Turner, G.; Baynam, G.; Gillessen-Kaesbach, G.; Müller, U.; Steinberger, D.; Budny, B.; Badura-Stronka, M.; Latos-Bieleńska, A.; Ousager, L. B.; Wieacker, P.; Rodríguez Criado, G.; Bondeson, M.-L.; Annerén, G.; Dufke, A.; Cohen, M.; Van Maldergem, L.; Vincent-Delorme, C.; Echenne, B.; Simon-Bouy, B.; Kleefstra, T.; Willemsen, M.; Fryns, J.-P.; Devriendt, K.; Ullmann, R.; Vingron, M.; Wrogemann, K.; Wienker, T. F.; Tzschach, A.; van Bokhoven, H.; Gecz, J.; Jentsch, T. J.; Chen, W.; Ropers, H.-H.; Kalscheuer, V. M.: X-exome sequencing of 405 unresolved families identifies seven novel intellectual disability genes. Molecular Psychiatry 21 (1), S. 133 - 148 (2016)
 2. 2.
  Zeitschriftenartikel
  Sun, R.; Love, M.; Zemojtel, T.; Emde, A.-K.; Chung, H.-R.; Vingron, M.; Haas, S.: Breakpointer: using local mapping artifacts to support sequence breakpoint discovery from single-end reads. Bioinformatics 28 (7), S. 1024 - 1025 (2012)
 3. 3.
  Zeitschriftenartikel
  Emde, A. K.; Grunert, M.; Weese, D.; Reinert, K.; Sperling, S. R.: MicroRazerS: rapid alignment of small RNA reads. Bioinformatics 26 (1), S. 123 - 124 (2010)
 4. 4.
  Zeitschriftenartikel
  Rausch, T.; Emde, A.-K.; Weese, D.; Döring, A.; Notredame, C.; Reinert, K.: Segment-based multiple sequence alignment. Bioinformatics 24(16): (16), S. i187 - i192 (2008)
 5. 5.
  Zeitschriftenartikel
  Wolski, W. E.; Farrow, M.; Emde, A.-K.; Lehrach, H.; Lalowski, M.; Reinert, K.: Analytical model of peptide mass cluster centres with applications. Proteome Science 4, S. 18 - 18 (2006)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

 1. 6.
  Hochschulschrift - Doktorarbeit
  Emde, A.-K.: Next-generation sequencing algorithms: from read mapping to variant detection. Dissertation, 148 S., Berlin, Freie Universität (2013)
Zur Redakteursansicht